Privacy- & Cookiebeleid

Bescherming van persoonsgegevens
De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is erg belangrijk voor LDCwood. LDCwood verbindt zich ertoe het privéleven van de gebruikers van de LDCwood-website (www.ldcwood.be) en hun persoonsgegevens te respecteren en te beschermen. LDCwood verbindt zich als verantwoordelijke van de verwerking er toe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, na te leven. De volgende informatie is opgesteld om u te informeren welke gegevens LDCwood verzamelt wanneer u de website bezoekt, voor welk doel deze worden gebruikt en de wijze waarop wij met deze gegevens omgaan. Door het gebruik van deze website wordt u geacht akkoord te gaan met de hiernavolgende voorwaarden.

Persoonsgegevens
In principe kan een bezoeker de website bezoeken zonder enig persoonsgegeven in te geven. Wanneer de gebruiker zich evenwel wenst aan te melden op de website of wanneer hij wenst te genieten van bepaalde diensten die op de website worden aangeboden (ontvangen nieuwsbrief, opvragen informatie, enz.), moet LDCwood kunnen beschikken over sommige gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.

Verwerking en gebruik van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor volgende doeleinden: bieden van de nodige service en informatie over onze producten en diensten, verzenden nieuwsbrief, direct marketing- of promotieacties, statistische analyse of verbetering van producten en diensten. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die in het voorkomende geval noodzakelijk zijn of voor de verwerking waarvan wij uw toestemming hebben gekregen. Wij zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Doorgeven persoonlijke gegevens
Alle persoonsgegevens die u ons doorgeeft blijven strikt vertrouwelijk. Ze worden opgenomen in de interne databank van LDCwood en zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij wij verstrekking daarvan noodzakelijk achten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij behouden ons tevens het recht voor uw persoonsgegevens over te dragen aan een eventuele rechtsopvolger mochten de activa van LDCwood of het relevante deel daarvan door deze rechtsopvolger worden verkregen.

Cookies
De LDCwood-website maakt gebruik van “cookies” en dit om de dienstverlening te verbeteren. Cookies zijn kleine elektronische bestanden die met pagina’s van de LDCwood-website worden meegestuurd en die op het toestel van de gebruiker worden opgeslagen. De in de cookies opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
De door de LDCwood-website geplaatste cookies hebben enkel als doel om het gebruik van de LDCwood-website te vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren of een uitdrukkelijk door de gebruiker van de LDCwood-website gevraagde dienst te leveren.
LDCwood maakt gebruik van de volgende cookies:
1. Strikt noodzakelijke cookies, dit zijn cookies die bezoekers in staat stellen om de website te bekijken, de functies op de website te gebruiken en toegang tot beveiligde of geregistreerde gedeelten te krijgen. Indien het gebruik van deze cookies wordt uitgeschakeld, kunnen bepaalde delen van de website niet naar behoren worden gebruikt.
2. Prestatiebevorderende cookies, dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de website gebruiken, teneinde het gebruik van de website te analyseren en te optimaliseren.
3. Functionaliteitscookies, dit zijn cookies die LDCwood in staat stellen om de keuzes en voorkeuren (zoals taalkeuze, producten in de winkelwagen e.d.) van bezoekers te onthouden, teneinde het gebruiksgemak van de website te verhogen en aan de bezoekers relevantere informatie te kunnen tonen.

De gebruiker kan zijn webbrowser zo instellen dat deze informatie geeft over de ontvangst van een cookie of de mogelijkheid biedt de installatie van een cookie te weigeren. U kunt in uw browser de opslag van cookies uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen, maar dit kan leiden tot verminderde functionaliteit, vertraging of onbruikbaarheid van bepaalde delen van onze website.

Voor meer informatie aangaande cookies en de wijze waarop u deze, al naargelang het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, verwijst LDCwood naar volgende website: www.allaboutcookies.org.

Rechten van toegang, aanpassing en verbetering
Zoals voorzien door de Privacywet, heeft u op ieder ogenblik een kosteloos recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en een recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijderen van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u zich schriftelijk richten tot de verantwoordelijke dienst voor de verwerking van LDCwood op de contactgegevens vermeld onderaan of door het versturen van een e-mail naar heated@ldcwood.com mits bewijs van uw identiteit.

Verzetsrecht
U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de LDCwood-website te allen tijde intrekken en u kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u ons een e-mail sturen naar heated@ldcwood.com.

Beveiliging persoonsgegevens
Ten behoeve van de beveiliging tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en wijziging van de door ons verwerkte persoonsgegevens gebruiken wij veiligheidsprocedures, ten aanzien van het vastleggen en verstrekken van de persoonsgegevens in onze systemen, waaronder een https-omgeving met certificaat, een CSFR-beveiliging van de formulieren en een gescheiden publieke en admin login. Hoewel wij alle redelijkerwijs vereiste zorg betrachten voor een veilige informatieoverdracht tussen uw computer en onze systemen, kunnen wij niet garanderen dat aan ons via internet toegestuurde informatie afdoende is beveiligd.
Wijzigingen Privacy- en Cookiebeleid
Wij behouden ons het recht voor dit Privacy- en Cookiebeleid van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Door ons aangebrachte wijzigingen plaatsen wij op de LDCwood-website. Wij adviseren u ons Privacy- en Cookiebeleid regelmatig opnieuw door te lezen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Op de LDCwood-website vindt u altijd de meest recente versie van ons Privacy- en Cookiebeleid.

Contact
LDCwood is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.
U kunt LDCwood contacteren op het volgende adres:
LDCwood
Vergunningenstraat 7
B-8400 Oostende
BELGIUM
Tel. +32 59 33 99 99
Fax. +32 59 32 09 35
Email: heated@ldcwood.com

Links
Dit Privacy Statement is alleen geldig voor de website van LDCwood en niet voor andere bedrijven waarnaar via een hyperlink wordt verwezen op de website.

Meer vragen?
Als u meer vragen heeft of meer informatie wenst over de verzamelde gegevens, stuur dan een brief of een e-mail aan LDCwood. We behandelen uw vragen zo snel mogelijk. Maakt u gebruik van het contactformulier via onze klantendienst.