Privacy policy

 1. WIE?

  Deze Privacy Policy is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verwerkt via de website en in het kader van de hoofdactiviteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke is LDCwood, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Vergunningenstraat 7, met ondernemingsnummer BTW BE0665.682.393, met als contactpersoon de heer Mike Lemahieu (heated@ldcwood.com)

  De Verwerkingsverantwoordelijke doet het mogelijke om uw privacy zo goed mogelijk te respecteren. De Verwerkingsverantwoordelijke leeft hierbij de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna “GDPR”) na en/of iedere toekomstige of aanvullende wetgeving die van toepassing is.

   

 2. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

  Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is. Hieronder vallen contactgegevens zoals uw naam en e-mailadres, maar ook gebruiksgegevens van sociale media account, uw IP adres, uw voorkeuren, financiële gegevens, gevoelige gegevens,…

   

 3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

  Volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:

  3.1 Persoonsgegevens die wij verwerken van klanten en leveranciers
  - Naam;
  - Contactgegevens;
  - Contracten;
  - Facturatiegegevens;
  - Correspondentie;
  - Historiek geleverde of verkregen verkoop en/of diensten;
  - Documenten ter voldoening van de contractuele opdracht of een wettelijke verplichting.

  3.2 Persoonsgegevens die wij (mogelijks) van u verkrijgen bij het inschrijven op de nieuwsbrief of het invullen van het contactformulier op de website:

  - Naam
  - Voornaam
  - E-mail adres
  - Adres
  - Onderneming
  - Telefoonnummer

   

 4. WAARVOOR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

  4.1 Verwerkingsgronden:

  We verwerken mogelijk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  A. Wettelijke verplichting:
  Om te voldoen aan de verplichtingen die worden opgelegd aan de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van wettelijke en administratieve verplichtingen;

  Om te voldoen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

  Deze opsomming is niet limitatief en onderhevig aan veranderingen.

  B. Noodzakelijk voor de uitvoering van haar overeenkomst:
  Pre-contractuele fase:
  - Contacteren, reageren op een verzoek, onderhandelen;
  - Verstrekken en/of opvragen van informatie in het kader van het sluiten van een overeenkomst;
  - Opmaken van overeenkomsten;

  Contractuele fase:
  - Klantenbeheer
  - Leveranciersbeheer
  - Uitvoeren van de contractuele opdracht

  C. Gerechtvaardigd belang:
  Het verbeteren van de kwaliteit van de dienst, het opleiden van medewerkers en het evalueren en bijhouden van gegevens en statistieken die betrekking hebben op de activiteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke, in de ruime zin.

  Het bewaren en gebruiken van bewijsmateriaal in het kader van aansprakelijkheid, procedures of geschillen en met het oogpunt op archivering van de activiteiten van de onderneming.

  Het garanderen van de veiligheid, zowel online als in onze bedrijfsgebouwen.

  Het contacteren van bestaande klanten voor commerciële doeleinden of het versturen van een nieuwsbrief voor soortgelijke diensten.

  D. Algemeen belang:
  Om te voldoen aan de Witwaswetgeving.

  E. Vitaal belang:
  Opgegeven contactpersoon contacteren bij incident

  F. Toestemming:
  Voor het versturen van een nieuwsbrief indien daartoe de toestemming werd verleend door de contactpersoon. Voor het beantwoorden van de vraag via het online contactformulier.

  4.2 Wijze van verwerken

  Uw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld, niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden buiten de contractuele relatie of een specifieke opdracht.

  De gegevens worden steeds bewaard binnen de EU, met uitzondering van de e-mail lijst voor het versturen van nieuwsbrieven die mogelijks ook in de VS kunnen bewaard worden. In dit geval voldoet de gebruikte dienst aan het Privacy Shield. Om haar diensten te kunnen aanbieden laat de Verwerkingsverantwoordelijke zich mogelijks bijstaan door een selectief aantal verwerkers. Indien zij toegang hebben tot uw persoonsgegevens wordt met hen de nodige garanties bekomen overeenkomstig de GDPR.

  In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de Verwerkingsverantwoordelijke uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

  De persoonsgegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Daarna zullen uw gegevens gewist worden of geanonimiseerd.

   

 5. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

  LDCwood heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

  In geen geval kan LDCwood aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

   

 6. Rechten van de betrokkenen:

  U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat LDCwood met uw persoonsgegevens maken.

  5.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

  U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan LDCwood. Daarnaast heeft u steeds het recht om LDCwood te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

  U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

  5.2 Recht van verzet

  U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

  Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

  5.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

  U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan LDCwood in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

  5.4 Recht van intrekking van de toestemming

  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

  5.5 Uitoefening van uw rechten

  U kan uw rechten uitoefenen door LDCwood daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar t.dekeyser@lemahieu.be, per post naar 8400 Oostende, Vergunningenstraat 7 of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

  5.6 Automatische beslissingen en profiling

  De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door LDCwood evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

  5.7 Recht om klacht in te dienen

  U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

   

 7. WIJZIGINGEN

  De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.
  Als een gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de gebruiker dit webplatform niet verder te gebruiken. Hij kan de Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke over gebruikers heeft opgeslagen.

  Laatst bijgewerkte versie: 09/11/2021